You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

2022 Patient Satisfaction Survey - 1

Mọi việc tham gia là tự nguyện. Qúy vị có thể chọn trả lời cuộc khảo sát này hoặc không. Nếu quý vị quyết định chọn không, quyết định của quý vị sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được theo bất kỳ cách nào. Trả lời tất cả các câu hỏi sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về dịch vụ chăm sóc mà quý vị đang nhận, tuy nhiên, nếu quý vị chọn trả lời khảo sát này, quý vị không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi nếu quý vị không thoải mái.

Tất cả các câu trả lời là riêng tư và được bảo vệ. Cuộc khảo sát này được thiết kế ẩn danh. Tất cả các thông tin cung cấp sẽ được giữ riêng tư và bí mật. Nếu quý vị muốn trả lời cụ thể về câu trả lời hoặc mối quan tâm của mình, quý vị có thể chọn điền tên của mình vào cuối cuộc khảo sát này. Nếu quý vị cung cấp tên của mình, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ ai bên ngoài phòng khám này. Các câu trả lời quý vị cung cấp sẽ KHÔNG ảnh hưởng tiêu cực đến dịch vụ chăm sóc mà quý vị nhận được. Chúng tôi có thể so sánh dữ liệu tổng thể của phòng khám HOPE với các trung tâm khác trên toàn tiểu bang hoặc quốc gia để chúng tôi có thể hiểu cách chúng tôi đang hoạt động và các lĩnh vực cần cải thiện.

Có 26 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.